<<< Retour >>>

<<< Suite >>>

Pétrus Ky 1958

Pétrus Ký - le 13 Juin 1958

Sau đây là bản danh sách không chính xác, nếu có sai lầm xin nhờ các bạn bổ túc dùm.
Bạn nào có hình lớp đệ lục B năm 1958, làm ơn cho cho chúng tôi xin.
 
1. Lê Văn Bê
2. Phạm Ngọc Thạch
3. Nguyễn Quyên
4. Thầy Phan Văn Khánh
5. Quyết
6. Hoàn
7. Trần Minh Công
8. Phèn
9. Trần Thành Bảo


10. Quách Vĩnh Thiện
11. Nguyễn Văn Châu
13. Phan Thanh Hóa
14. Nguyễn Văn Mùi (France)
15. Trí???
16. Lê Phước Hải (Vietnam)
17. Nguyễn Đắt Thành (USA)
18. Huỳnh Kim Thành
19. Thọ
20. Bùi Đắc Danh
21. Nguyễn Thành Danh
22. Lê Mộng Lân
23. Luyện
24. Trần Vĩnh Trung (USA) 
25. Phan Bá Kế (USA)
26. Nguyễn Văn Tâm
27. Lê Thanh Vân
28. Đặng Văn Út (Chết)
29. Nguyễn Văn Mẫn (USA)
31. Lê Văn Quý
32. Đổ Minh Vàng
33. Hồ Tích Châu
34. Nguyễn Văn Thoại
35. Châu Ngọc Diệp
36. Khoa
37. Võ Đăng Ngọc (USA)
38. Nguyễn Tấn Nhựt
39. Thọ
40. Đường Hoàng Bá
41. Huỳnh Hữu Hát
42. Lê Thành Danh (Chết)
43. Nguyễn Văn Tường (France)
44. Chung Văn Hơn
45. Thảo
46. Nguyễn Tấn Bùi (Vietnam)
47. Võ Lưu Sanh (Chết)
48. Nguyễn Văn Tuyên
49. Đặng Văn Cương
51. Nguyễn Văn Chiếu
53. Nguyễn Huệ