<<< Retour >>>

 

Bạn Về Đây

( Retour, mon ami )

Poème : Maître Lương Sĩ Hằng

Musique : Quách Vĩnh Thiện & Phạm Vinh


 

 

Vinh THien - Pham Vinh

Quách Vĩnh Thiện - Phạm Vinh

Vinh Thien - Tuan Hung

Quách Vĩnh Thiện - Tuấn Hùng