<<< Retour >>>

CD - Giáng Trần

Logo CD Giang Tran

 

CD Giang Tran Dos

 

1 . Bạn Về Đây – Nguyên Thảo & Thùy Long 
( Viens ici, mon ami )

http://thienmusic5.free.fr/BanVeDay.htm

 

2 . Tô Lục Chuốc Hồng   - Nguyên Thảo 
( Edifier et Embellir )

http://thienmusic5.free.fr/ToLucChuocHong.htm

 

3 . Nghiệp Lực - Tố Hà 
( La force du Karma )

http://thienmusic5.free.fr/NghiepLuc.htm

 

4 . Bầu Trời Thanh Tịnh – Xuân Phú 
( Le Ciel de pureté et sérénité )

http://thienmusic5.free.fr/BauTroiThanhTinh.htm

 

5 . Giáng Trần - Tố  Hà  
( Venue sur terre )

http://thienmusic5.free.fr/GiangTran.htm

 

6 . Cười – Thùy Long  
( Rire )

http://thienmusic5.free.fr/Cuoi.htm

 

7 . Ấu Thơ - Mỹ Dung
( L’âge tendre )

http://thienmusic5.free.fr/AuTho.htm

 

8 . Tây Phang - Tố Hà 
( A l’Ouest, le Nirvana )

http://thienmusic5.free.fr/TayPhang.htm

 

9 . Mười Thương - Tố Hà  
( Les dix amours )

http://thienmusic5.free.fr/MuoiThuong.htm

 

10 . Cuộc Đời - Tố Hà  
( La vie )

http://thienmusic5.free.fr/CuocDoi.htm

 

11 . Bính Thìn Mậu Ngọ - Xuân Phú 
( Les années du Dragon et du Cheval )

http://thienmusic5.free.fr/BinhThinMauNgo.htm

 

12 . Quay Về Nội Tâm - Tố Hà 
( Revenir en son for intérieur )

http://thienmusic5.free.fr/QuayVeNoiTam.htm

 

13 . Tiếng Trống Đại Đồng – Thùy Long  
( Le tambour de la Concorde Universelle )

http://thienmusic5.free.fr/TiengTrongDaiDong.htm

 

14 . Tình Thương - Mỹ Dung  
( L’amour )

http://thienmusic5.free.fr/TinhThuong.htm

 

15 . Chấn Động Lực Lục Tự Di Đà - Tố Hà   
( Puissance vibratoire des six Phonèmes Di Đa )

http://thienmusic5.free.fr/ChanDongLucTuDiDa.htm